Biztonsági adatlapok

1/5

Aquadragon                                                                                                

Aquacitrus ipari kéztisztító

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 03.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:  Aquacitrus ipari kéztisztító

1.2  Azonosított felhasználás: kézmosás, kéztisztítás, lakossági és foglalkozásszerű felhasználás.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

 

2.3. Egyéb veszélyek:  Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő    kezelés, tárolás és  szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel, H-mondatok

Sodium Laureth Sulfate

CAS-szám:     68685-34-2

EU-szám:       500-223-8

Xi,

H315, H318

Sodium Dodecyl-Benzol-Sulfonate

CAS-szám:     85117-50-6

EU-szám:       285-600-2

<5.0%

Xi, R36,R38

H302, H315, H318

d-Limonene

CAS-szám:     5989-27-5

EU-szám:       227-813-5

<5.0%

Xi,N, H226,H315,H318

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecyl-Benzol-Sulfonate, d-Limonene, Xanthan Gum, Polyethilene, Methylchloroisothiazoline, Methylisothiazolinone, C.I. 47005.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes oldat

 

2/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget. Hánytatni tilos a habaspiráció veszélye miatt!

                                Tüdőbe jutva kémiai tüdőgyulladást okozhat.

Ha szembe kerül: Azonnal mossa ki bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény a kéz rutinszerű mosására, tisztítására lett kifejlesztve. Használat után vízzel öblítsük le a bőrfelületet.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: szén-oxidok képződhetnek tűz esetén.

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: egyéni védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék használandó.

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú oldat.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: nagy mennyiségű kiömlött terméket inert, folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, vermikulit, föld) kell befedni, felitatni, összegyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-35 Celsius fok.

3/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): folyékony szappan kézmosásra és tusolásra, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expozíciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését! Használata után le kell öblíteni az érintett bőr felületét.

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását! Nagy mennyiségek kezelésekor, mentesítésekor védőszemüveg használata ajánlott.

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat. A készítmény nagy mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék vízfolyásokba, talajba, csatornarendszerbe jutását.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              sűrűn folyó

       Szag:                                termékre jellemző kellemes citrus

       Szín:                                 átlátszatlan sárga színű termék, fehér szemcsékkel

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        6.45 – 6.95

        Sűrűség:                         0.96 – 1.060 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben  oldódik

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes oldat

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

4/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget. Szembejutáskor az ismételt érintkezés, a szem nyálkahártyájának irritációját okozhatja.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A felületaktív komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

5/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt . Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok:

H302      Lenyelve ártalmas

H315      Bőrirritáló hatású.

H318      Súlyos szemkárosodást okoz.

H226      Tűzveszélyes folyadék és gőz

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2005. július 20.

                                 verziószám: 2.0 – készült 2013. június 03.

                                 verziószám: 3.0  - készült 2018. március 03.

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 03.

 

 

 


Aquadragon                                                                                                

Aquaclean  alkoholos kéztisztító gél

Verziószám: 1.0-HU

Készült:2018.03. 03.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1           Termékazonosító: Aquaclean  kéztisztító gél

1.2  Azonosított felhasználás: a kéz és egyéb bőrfelületek víz nélküli tisztítására, lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

    

2.3. Egyéb veszélyek: Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel,  H-mondat

Alcohol denat.

CAS-szám:     64-17-5

EU-szám:

70 %

H225

 

Trietanolamine

CAS-szám:     102-71-6

EU-szám:       203-049-8

5.0%

 H302, H319

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI):  Alcohol, Denat, Aqua, Glycerin,  Phenoxyethanol, Trietanolamine, Acrylate Copolymer, Parfum, Caprylyl Glycol

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes-alkoholos gél

 

 

 

 

2/5

 

Verzió: 1-HU

Készült: 2018.03.03

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H  mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Vigyük a sérültet friss levegőre. Légzési nehézség esetén alkalmazzunk mesterséges légzést. Hívjunk orvost.

Lenyelés esetén: Tilos hánytatni, azonnal hívjunk orvost.

Ha szembe kerül: Legalább 10 percig szemöblítést kell végezni, bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Belégzés, lenyelés esetén kábító hatást válthat ki.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: Alkoholálló hab, porral oltó, vízpermet sugár, széndioxid.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: égés esetén szén monoxid, széndioxid, alacsony molekula súlyú szénhidrogének keletkezhetnek.

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelő, védőfelszerelés, légzésvédő készülék.

5.4. Egyéb információk: A készítmény gőzei a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkotnak.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges normál használat esetén.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a nagy mennyiségű kiömlött terméket mechanikusan össze kell gyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-30 Celsius fok.

3/5

Verzió: 1-HU

Készült: 2018.03.03

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások): Kéztisztító készítmény, amely alkalmas víznélküli kéztisztításra, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expoziciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): etilalkohol esetén ÁK-érték:  1900 mg/m3

                                                                                 CK-éték:   7600 mg/m3

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását!

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              Folyékony, gélszerű

       Szag:                                termékre jellemző  illat

       Szín:                                 színtelen, áttetsző

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        5.0 – 6.0

        Sűrűség:                         0.78 – 0.82 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben oldható

      Robbanási tulajdonság: alsó/felső érték 3.3/19 tf%

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: Rendeltetésszerű felhasználás esetén, normál környezeti hőmérsékleten stabil.

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: Hő és gyújtóforrás, szikra.

10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek, erős lúgok és savak.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

 

 

 

 

4/5

 

Verzió: 1-HU

Készült: 2018.03.03

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A  komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak. Rendeltetés szerinti használat esetén a környezetre nem veszélyes.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 20 01 29. A kiürült flakonokat veszélyes hulladékként kell kezelni EWC kód: 15 01 10.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

 

5/5

 

Verzió: 1-HU

Készült: 2018.03.03

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő R és S mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H302 Lenyelve ártalmas

H319 Súlyos szemirritációt okoz

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet:  verziószám: 1.0 – készült 2018. március 03.

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 03.

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Aquahand+plus glicerines kéztisztító

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 08.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:  Aquahand+plus glicerines kéztisztító

1.2  Azonosított felhasználás: kézmosás, kéztisztítás, lakossági és foglalkozásszerű felhasználás.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

    

2.3. Egyéb veszélyek:  Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő    kezelés, tárolás és  szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel,  H-mondat

Sodium Laureth Sulfate

CAS-szám:     68685-34-2

EU-szám:       500-223-8

Xi, H319

H315, H318

Sodium Dodecyl-Benzol-Sulfonate

CAS-szám:     85117-50-6

EU-szám:       285-600-2

<5.0%

Xi, H319

H302, H315, H318

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecyl-Benzol-Sulfonate, Glycerin, Xanthan Gum, Polyethilene, Parfum,  Methylchloroisothiazoline, Methylisothiazolinone, C.I. 42090.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes oldat

 

 

 

 

2/5

 

Aquadragon                                                                                                

Aquahand+plus glicerines kéztisztító

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 08.

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget. Hánytatni tilos a habaspiráció veszélye miatt!

                                Tüdőbe jutva kémiai tüdőgyulladást okozhat.

Ha szembe kerül: Azonnal mossa ki bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény a kéz rutinszerű mosására, tisztítására lett kifejlesztve. Használat után vízzel öblítsük le a bőrfelületet.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: szén-oxidok képződhetnek tűz esetén.

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: egyéni védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék használandó.

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú oldat.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: nagy mennyiségű kiömlött terméket inert, folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, vermikulit, föld) kell befedni, felitatni, összegyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-35 Celsius fok.

 

 

3/5

Aquadragon                                                                                                

Aquahand+plus glicerines kéztisztító

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 08.

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): folyékony szappan kézmosásra és tusolásra, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expozíciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését! Használata után le kell öblíteni az érintett bőr felületét.

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását! Nagy mennyiségek kezelésekor, mentesítésekor védőszemüveg használata ajánlott.

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat. A készítmény nagy mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék vízfolyásokba, talajba, csatornarendszerbe jutását.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              sűrűn folyó

       Szag:                                termékre jellemző kellemes

       Szín:                                 átlátszatlan kék színű termék, fehér szemcsékkel

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        6.45 – 6.95

        Sűrűség:                         0.96 – 1.060 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben  oldódik

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes oldat

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

 

 

4/5

 

Aquadragon                                                                                                

Aquahand+plus glicerines kéztisztító

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 08.

 

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget. Szembejutáskor az ismételt érintkezés, a szem nyálkahártyájának irritációját okozhatja.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A felületaktív komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

 

5/5

 

Aquadragon                                                                                                

Aquahand+plus glicerines kéztisztító

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 08.

 

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt . Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok:

H302      Lenyelve ártalmas

H318      Súlyos szemkárosodást okoz.

H319      Súlyos szem irritációt okoz.

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2005. július 20.

                                 verziószám: 2.0 – készült 2013. június 03.

                                 verziószám: 3.0- készült 2018. március 08.

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 08.

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Aquaoxygén 24 órás sejtmegújító kézápoló krém

Verziószám: 2.0-HU

Készült:2018.03. 08.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:  Aquaoxygén 24 órás sejtmegújító  kézápoló krém

1.2  Azonosított felhasználás: kézápoló krém, lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

     

2.3. Egyéb veszélyek:  Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és  szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel,  H-mondat

Paraffinum Liquidum

CAS-szám:     8042-47-5

EU-szám:       232-455-8

≤4.0 %

Xn, H304

 

Polysorbate 60

CAS-szám:     9005-67-8

EU-szám:       polimer

 

Stearic Acid

CAS-szám:     57-11-4

EU-szám:     200-313-4

≤5.0 %

 

Trietanolamine

CAS-szám:   102-71-6

EU-szám:     203-049-8

≤1.0 %

Xn, H302, H315, H318,

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószert nem tartalmaz.

Összetevők (INCI): Aqua(Kaqun víz), Stearic acid, Paraffinum Liquidum, Urea, Cetearyl Alcohol, Petrolatum, Dermosoft1388Eco, Glycerin, Cera Alba, Trietanolamine, Polysorbate 60, Starch Octenylsuccinate , Glyceril Caprylate,  Parfum.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes emulzió

2/5

Verzió: 2.0-HU

Készült: 2018.03.08

 

A készítmény egyéb komponensei: illatanyagok, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. Az R és az S mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget, és vizet kell itatni, szükség esetén orvossal konzultálni.

Ha szembe kerül: Legalább 10 percig szemöblítést kell végezni, bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény bőrápolásra szolgál, irritáló hatás nem ismert.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismertek

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: nem ismertek

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú emulzió.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a nagy mennyiségű kiömlött terméket mechanikusan össze kell gyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-30 Celsius fok.

 

 

 

 

 

 

3/5

 

Verzió: 2.0-HU

Készült: 2018.03.08

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások): kézápoló krém, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expoziciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását!

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              Emulzió (krém)

       Szag:                                termékre jellemző kellemes illat

       Szín:                                 fehér

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        5.5 – 6.5

        Sűrűség:                         0.96 – 0.98 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben emulgeálható

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes emulzió

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

 

 

 

 

4/5

 

Verzió: 2.0-HU

Készült: 2018.03.08

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget. Szembejutáskor az ismételt érintkezés, esetleg a szem nyálkahártyájának irritációját okozhatja.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

5/5

 

Verzió: 2.0-HU

Készült: 2018.03.08

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

H315 Bőrirritáló hatású

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2013 december 03.

                                 verziószám: 2.0-  készült 2018 március 08.

                                 

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 08.

 

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Aquaprevent-A vízben oldódó bőrelővédő (folyékony kesztyű)

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 03.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1           Termékazonosító:  Aquaprevent-A vízben oldódó bőr-elővédő készítmény

1.2  Azonosított felhasználás: a kéz és egyéb bőrfelületek védelmére, lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

     

2.3. Egyéb veszélyek: Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel, H-mondat

Acrylates Copolymer

CAS-szám:     9003-01-04

EU-szám:       copolymer

Xi, H319

 

Trietanolamine

CAS-szám:     102-71-6

EU-szám:       203-049-8

<5.0%

 Xn H302, H315, H318

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Stearic acid, Glycerin, Sodium Bentonit, Acrylates Copolymer, Trietanolamine, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes emulzió

 

 

 

 

 

2/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget, és vizet kell itatni, szükség esetén orvossal konzultálni.

Ha szembe kerül: Legalább 10 percig szemöblítést kell végezni, bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény bőrvédelemre szolgál irritáló hatás nem ismert.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismertek

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: nem ismertek

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú emulzió.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a nagy mennyiségű kiömlött terméket mechanikusan össze kell gyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-35 Celsius fok.

 

 

 

 

 

3/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): bőr elővédő készítmény, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expozíciós határérték (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását!

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              Emulzió (krém)

       Szag:                                termékre jellemző alapanyag illat

       Szín:                                 tört fehér

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        5.0 – 6.0

        Sűrűség:                         0.96 – 0.99 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben emulgeálható

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes emulzió

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

 

 

 

 

4/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

 

5/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok:

 H302 Lenyelve ártalmas

H315 Bőrirritáló hatású

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

H319 Súlyos szemirritációt okoz

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2009. július 20.

                                 verziószám: 2.0 – készült 2013. június 03.

                                 verziószám: 3.0 – készült 2018. március 03.

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 03.

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Aquaprevent-B vízben nem oldódó elővédő készítmény (folyékony kesztyű

Verziószám: 2.0-HU

Készült:2018.03. 03.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:  Aquaprevent-B vízben nem oldódó bőr-elővédő készítmény

1.2  Azonosított felhasználás: kézápoló krém, lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

     

2.3. Egyéb veszélyek:  Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és  szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel, R-mondat, H-mondat

Paraffinum Liquidum

CAS-szám:     8042-47-5

EU-szám:       232-455-8

≤4.0 %

Xn, H304

 

Trietanolamine

CAS-szám:   102-71-6

≤1.0 %

Xn, H302, H315, H318,

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Petrolatum, Lanolin, Paraffinum Liquidum, Stearic acid, Titanium Dioxyde, Aluminum stearate, Glycerin, Cera Alba, Trietanolamine, Cholesterol, Tocopheryl acetate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes emulzió

 

 

2/5

Verzió: 2-HU

Készült: 2018.03.03

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget, és vizet kell itatni, szükség esetén orvossal konzultálni.

Ha szembe kerül: Legalább 10 percig szemöblítést kell végezni, bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény bőrvédelemre szolgál, irritáló hatás nem ismert.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismertek

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: nem ismertek

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú emulzió.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a nagy mennyiségű kiömlött terméket mechanikusan össze kell gyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-30 Celsius fok.

 

 

 

 

 

3/5

 

Verzió: 2-HU

Készült: 2018.03.03

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások): kézvédő krém, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expoziciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását!

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              Emulzió (krém)

       Szag:                                termékre jellemző alapanyag szagú

       Szín:                                 fehér

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        5.5 – 6.5

        Sűrűség:                         0.92 – 0.95 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben nem emulgeálható

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes emulzió

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

 

 

 

 

4/5

 

Verzió: 2-HU

Készült: 2018.03.03

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget. Szembejutáskor az ismételt érintkezés, esetleg a szem nyálkahártyájának irritációját okozhatja.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

5/5

 

Verzió: 2-HU

Készült: 2018.03.03

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

H315 Bőrirritáló hatású

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2009 július 20.

                                 verziószám: 2.0 – készült 2018 március 03.

                                 

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 03.

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Aquaclean folyékony szappanok és tusfürdők

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 03.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK, 1272/2008/EK(CLP) és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:  Aquaclean folyékony szappan és tusfürdő

1.2  Azonosított felhasználás: kézmosás, kéztisztítás, fürdés – kozmetikai készítmény, lakossági és foglalkozásszerű felhasználás.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a1272/2008/EK és 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

     

2.3. Egyéb veszélyek:  Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő    kezelés, tárolás és  szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel, H-mondat

Sodium Laureth Sulfate

CAS-szám: 68685-34-2

EU-szám: 500-223-8

Xi,

H315, H318

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycerin, Parfum,

Methylchloroisothiazoline, Methylisothiazolinone, C.I. 42090.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes oldat

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni.

 

 

2/5

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget. Hánytatni tilos a habaspiráció veszélye miatt!

Ha szembe kerül: Azonnal mossa ki bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény a kéz a test rutinszerű mosására, tisztítására lett kifejlesztve. Használat után vízzel öblítsük le a bőrfelületet.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: szén-oxidok képződhetnek tűz esetén.

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: egyéni védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék használandó.

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú oldat.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: nagy mennyiségű kiömlött terméket inert, folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, vermikulit, föld) kell befedni, felitatni, összegyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-35 Celsius fok.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások): folyékony szappan kézmosásra és tusolásra, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

 

 

3/5

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expoziciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését! Használata után le kell öblíteni az érintett bőr felületét.

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását! Nagy mennyiségek kezelésekor, mentesítésekor védőszemüveg használata ajánlott.

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat. A készítmény nagy mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék vízfolyásokba, talajba, csatornarendszerbe jutását.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              folyékony

       Szag:                                termékre jellemző kellemes

       Szín:                                 átlátszó kék

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        6.5 – 7.0

        Sűrűség:                         0.95 – 1.050 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben korlátlanul oldódik

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes oldat

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás   viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az

4/5

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

egészséget. Szembejutáskor az ismételt érintkezés, a szem nyálkahártyájának irritációját okozhatja.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A felületaktív komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt . Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség

5/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok: .

H315   Bőrirritáló hatású.

H318   Súlyos szemkárosodást okoz.

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam(1).: szemkárosító, Skin Irrit(2).: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2005. július 20.

                                 verziószám: 2.0 – készült 2013. június 03.

                                 verziószám: 3.0 – készült 2018. március 03.

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 03.

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Kamillás kéz, köröm és testápoló krém

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 08.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:  Kamillás kéz és testápoló krém

1.2  Azonosított felhasználás: kéz és testápoló krém, lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

     

2.3. Egyéb veszélyek: Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel,  H-mondat

Paraffinum Liquidum

CAS-szám:     8042-47-5

EU-szám:       232-455-8

Xn, H304

 

Polysorbate 60

CAS-szám:     9005-67-8

EU-szám:       polimer

<5.0%

 H319

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Alcohol, Polysorbate 60, Calendula Officinalis Flower Extract, Propylparaben, Verstatil PC , Parfum, Butilhydroxitoluol.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes emulzió

 

 

 

2/5

 

Verzió: 3.0-HU

Készült: 2018.03.08.

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget, és vizet kell itatni, szükség esetén orvossal konzultálni.

Ha szembe kerül: Legalább 10 percig szemöblítést kell végezni, bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény bőrápolásra szolgál, irritáló hatás nem ismert.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismertek

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: nem ismertek

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú emulzió.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a nagy mennyiségű kiömlött terméket mechanikusan össze kell gyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-35 Celsius fok.

 

 

 

 

 

3/5

 

Verzió: 3.0-HU

Készült: 2018.03.08.

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások): kéz és testápoló krém, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expoziciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását!

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              Emulzió (krém)

       Szag:                                termékre jellemző kellemes illat

       Szín:                                 fehér

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        6.0 – 7.0

        Sűrűség:                         0.96 – 0.98 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben emulgeálható

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes emulzió

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

 

 

 

 

4/5

 

Verzió: 3.0-HU

Készült: 2018.03.08.

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget. Szembejutáskor az ismételt érintkezés, esetleg a szem nyálkahártyájának irritációját okozhatja.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

5/5

 

Verzió: 3.0-HU

Készült: 2018.03.08.

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok:

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet

H319 Súlyos szemirritációt okoz

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2005. július 20.

                                 verziószám: 2.0 – készült 2013. június 03.

                                 verziószám: 3.0 -  készült 2018. március 08.

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 08.

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Calendula, körömvirágos kéz és testápoló krém

Verziószám: 3.0-HU

Készült:2018.03. 03.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1  Termékazonosító:  Calendula, körömvirágos kéz és testápoló krém

1.2  Azonosított felhasználás: kéz és testápoló krém, lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló H-mondat: nem szükséges

    

2.3. Egyéb veszélyek:  Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő    kezelés, tárolás és  szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel, H-mondat

Trietanolamine

CAS-szám:     102-71-6

EK-szám: 203-049-8

H319

 

Petrolatum

CAS-szám:     8009-03-8

EK-szám: 232-373-2

 3.0%

H350

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Helianthus annuus seed oil, Cetearyl Alcohol, Petrolatum, Stearic Acid, Glycerin, Urea, Phenoxyethanol, Cera Alba, Trietanolamine, Parfum, Caprylyl Glycol, Calendula Officinalis Flower Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes emulzió

 

 

 

2/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget, és vizet kell itatni, szükség esetén orvossal konzultálni.

Ha szembe kerül: Legalább 10 percig szemöblítést kell végezni, bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény bőrápolásra szolgál, irritáló hatás nem ismert.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismertek

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: nem ismertek

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú emulzió.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a nagy mennyiségű kiömlött terméket mechanikusan össze kell gyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-35 Celsius fok.

 

 

 

 

 

3/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások): kéz és testápoló krém, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozicíó ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expoziciós határérték  (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását!

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              Emulzió (krém)

       Szag:                                termékre jellemző kellemes illat

       Szín:                                 fehér

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        6.0 – 7.0

        Sűrűség:                         0.96 – 0.98 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben emulgeálható

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes emulzió

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

 

 

 

 

4/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget. Szembejutáskor az ismételt érintkezés, esetleg a szem nyálkahártyájának irritációját okozhatja.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

5/5

 

Verzió: 3-HU

Készült: 2018.03.03

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő  H mondatok:

H319 Súlyos szem irritációt okoz

H350 Rákot okozhat (esetünkben alkalmazható az anyag, mert bizonyítottan nem okoz rákot)

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2005. július 20.

                                 verziószám: 2.0 – készült 2013. június 03.

                                 verziószám: 3.0 – készült 2018. március 03.

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. március 03.

 

 

 


 

1/5

Aquadragon                                                                                                

Láthatatlan kesztyű ezüst kolloiddal

Verziószám: 1.0-HU

Készült:2018.01. 03.

BIZTONSÁGI ADATLAP

készült a 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

1.szakasz:Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1           Termékazonosító:  Láthatatlan kesztyű ezüst kolloiddal

1.2  Azonosított felhasználás: a kéz és egyéb bőrfelületek védelmére, lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3  Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Aquadragon Kozmetikai Kft.

H-2086 Tinnye, Honfoglalás u. 53.

Telefon/fax: +36 (26) 335 091

Honlap: www.aquadragon.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: drbogdanylaszlo@t-online.hu

1.4  Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)

                                  Napközben: +36 (1) 476 6464

                                  Éjjel nappal hívható szám: +36 (80) 201 199

2.szakasz: A veszélyek meghatározása

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és                 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes keverék.

2.2 Címkézési elemek, EU-vészjel: nem szükséges

       A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: nem szükséges

      A keverék biztonságos használatára utaló S-mondat: nem szükséges

2.3. Egyéb veszélyek: Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén egészség és környezetkárosító hatás nem lép fel.

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok

 

Veszélyes komponensek(INCI)

Azonosítók

Konc.

Vészjel, R-mondat, H-mondat

Acrylates Copolymer

CAS-szám:     9003-01-04

EU-szám:       copolymer

Xi, R36,S26

 

Trietanolamine

CAS-szám:     102-71-6

EU-szám:       203-049-8

<5.0%

 Xn R22, R38, R41

 

Összetevői megfelelnek a kozmetikai termékekben használható feltételeknek. Tartósítószere használható kozmetikai termékekben.

Összetevők (INCI): Aqua, Stearic acid, Glycerin, Sodium Bentonit, Phenoxyethanol, Acrylates Copolymer, Trietanolamine,  Caprylyl Glycol, Colloidal Silver

Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes emulzió

 

 

 

 

2/5

 

Aquadragon                                                                                                

Láthatatlan kesztyű

ezüst kolloiddal

Verziószám: 1.0-HU

Készült:2018.01. 03

 

A készítmény egyéb komponensei: tartósítószer, illatanyag, színezék, stb. nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétük a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni

 Veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. Az R és az S mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén: Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.

Lenyelés esetén: Vízzel öblítsük ki a szájüreget, és vizet kell itatni, szükség esetén orvossal konzultálni.

Ha szembe kerül: Legalább 10 percig szemöblítést kell végezni, bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a szemgolyó mozgatása közben. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz!

Ha bőrre kerül: A készítmény bőrvédelemre szolgál irritáló hatás nem ismert.

4.2  A legfontosabb –akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert

4.3. A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem valószínűsíthető.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

 5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab). A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni.

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismertek

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: nem ismertek

5.4. Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes alapú emulzió.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: védő felszerelés nem szükséges.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött készítményt nem szabad a csatornába vagy környezetbe, élővizekbe engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: a nagy mennyiségű kiömlött terméket mechanikusan össze kell gyűjteni, megfelelően címkézve tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kifolyt terméket bő vízzel le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a termék címkéjén található használati utasítást és leírást. Kerülni kell a tömény készítmény szembe jutását véletlen lenyelését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: napfénytől védett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5-35 Celsius fok.

 

 

3/5

 

Aquadragon                                                                                                

Láthatatlan kesztyű

ezüst kolloiddal

Verziószám: 1.0-HU

Készült:2018.01. 03

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): bőr elővédő készítmény, foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén található használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expozíciós határérték (munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs megállapítva.

8.2 Expozíció ellenőrzése: kerülni kell a termék szembe kerülését!

Óvintézkedések, védőeszközök: műszaki intézkedés nem szükséges.

Higiéniai intézkedés: használata közben étkezni, dohányozni nem szabad!

Légutak védelme: nem szükséges

Szem és arcvédelem: kerüljük el a készítmény szembe jutását!

8.3. Környezetvédelem: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

       Halmazállapot:              Emulzió (krém)

       Szag:                                termékre jellemző alapanyag illat

       Szín:                                 tört fehér

9.2. Egyéb információk

        pH érték:                        5.0 – 6.0

        Sűrűség:                         0.96 – 0.99 g/cm3

       Oldhatóság:                    vízben emulgeálható

      Robbanási tulajdonság: nem robban

      Oxidáló tulajdonság:      nem oxidál

      Lobbanáspont:                nem jellemző, vizes emulzió

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: nem jellemző, nem reaktív

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet és nyomás viszonyok) között stabil a termék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények: szélsőséges hőmérsékletingadozások.

10.5. Nem összeférhető anyagok: nem ismert.

11. szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre

4/5

 

Aquadragon                                                                                                

Láthatatlan kesztyű

ezüst kolloiddal

Verziószám: 1.0-HU

Készült:2018.01. 03

 

vonatkozó adatok, besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén a termék tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk szerint nem károsítja az egészséget.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. A komponensek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak.

12.2. Perzisztencia, lebonthatóság, bioakkumuláció, mobilitás a talajban: nem tartalmaz a környezetre káros anyagot, illetve olyan anyagot, ami nem bomlik le a szennyvízben. Egyéb adat nem áll rendelkezésre.

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató

 13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának a besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján: EWC-kód: 07 06 99. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.

14. szakasz: Szállítási információk

 A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: a termék nem veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza.

Vonatkozó magyar joganyag:

76/758/EGK   irányelv és módosításai, valamint az azt harmonizáló 40/2001 (XII.23.) EüM    

                         rendelet és módosításai a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási és

                         forgalmazási feltételeiről és  közegészségügyi ellenőrzésről.

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII.   

                         törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság: a 2005.CXXVII és a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.

                         törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai,

                        a 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai.

Hulladék:       a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-

                        kenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a

                        hulladékok jegyzékéről.

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

                       tűzoltóságról, a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges, termékinformációs dokumentáció készült.

 

5/5

 

Aquadragon                                                                                                

Láthatatlan kesztyű

ezüst kolloiddal

Verziószám: 1.0-HU

Készült:2018.01. 03

 

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket és nem szolgálnak arra, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő R és H mondatok:

R22 Lenyelve ártalmas.

R36 Szemizgató hatású.

R38 Bőrizgató hatású.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Dam.: szemkárosító, Skin Irrit.: bőrirritáló

Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2018. január 03.

                               

Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról:

Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091

 

Készült: Tinnye 2018. január 03.